Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Aanmelding en CSA-pas

a. Aanmelding als Combat Sports Academy lid vindt plaats door het inschrijfformulier op onze locatie aan de Watermolenwal 16 te Helmond volledig in te vullen en af te geven aan onze balie. Het lidmaatschap vangt aan, op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven en nadat de aspirant Combat Sports Academy het inschrijfformulier in de sportschool heeft ondertekend. Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 15,-.

b. Als het maximum aantal leden is bereikt, wordt het aspirant-lid op de wachtlijst geplaatst. Het aspirant-lid krijgt bericht van Combat Sports Academy zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.

c. Tijdens het eerste bezoek aan de Combat Sports Academy vestiging ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs de Combat Sports Academy pas. Uitsluitend op vertoon van een geldige Combat Sports Academy pas krijgt een lid toegang tot de Combat Sports Academy vestiging. Jongeren onder de 16 jaar, die in bezit zijn van een Combat Sports Academy pas, krijgen uitsluitend toegang tot de vestiging onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een ouder of verzorger.

d. Als aanmelding geschiedt via Stichting Leergeld, dan is een volledig ingevuld inschrijfformulier voorzien van een stempel van Stichting Leergeld verplicht. Na ontvangst van de formulieren met persoonsgegevens van deelnemende leden, maakt Combat Sports Academy de passen aan die leden op vertoon van een geldig legitimatiebewijs persoonlijk af kunnen halen bij de Combat Sports Academy vestiging. Het lid tekent voor ontvangst van zijn pas.

e. De pashouder blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Gebruik van de Combat Sports Academy pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar.

f. Elk geregistreerd lid dient in het bezit te zijn van de Combat Sports Academy pas indien hij/zij wil deelnemen aan de sportlessen bij Combat Sports Academy. Deze pas geeft toegang tot de lessen en hiervoor dient éénmalig borg t.w.v. € 15,- betaald te worden.

g. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Combat Sports Academy pas, blijft de betalingsverplichting voor het lopende lidmaatschapsjaar onverminderd van kracht. Een vervangende pas kan tegen betaling van € 15,-worden verkregen.

h. Indien de pashouder de Combat Sports Academy pas is vergeten zullen wij hier een notitie van maken. Ieder lid mag 1 maal per kwartaal zijn of haar pas vergeten. Wordt de pas meerdere keren in een kwartaal vergeten dan dient de pashouder deze alsnog op te halen, indien hij of zij dit niet doet mag het lid € 5,00 boete te betalen en deelnemen aan de Combat Sports Academy les. Indien het lid hier niet toe bereid is mag het lid niet mee doen met de les totdat hij of zij weer in het bezit is van de Combat Sports Academy pas.

i. De Combat Sports Academy pas mag tot 7 dagen na uitschrijving worden ingeleverd aan de balie bij CSA. Na overschrijding van deze 7 dagen kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op de € 15,00 borg. Dit heeft alles te maken met het feit dat het lid uit het systeem wordt verwijderd en Combat Sports Academy niet meer kan controleren of de betreffende pas daadwerkelijk van het uitgeschreven lid is.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

a. Een lidmaatschap bij Combat Sports Academy kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van minimaal 2 volledige kwartalen (minimaal een halfjaar).

b. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatische incasso.

c. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornerinq om welke reden dan ook, krijgt het lid de gelegenheid om het verschuldigde bedrag contant of via overschrijving te voldoen. Indien het lid in gebreke blijft, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder.

d. Indien een lid 2 kwartalen achter elkaar storneert is Combat Sports Academy bevoegd om €15,00 administratiekosten in rekening te brengen bovenop de reguliere abonnementsgelden.

e. De Combat Sports Academy pas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot de Combat Sports Academy vestiging worden geweigerd. Combat Sports Academy is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

f. Combat Sports Academy behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 kwartaal voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractduur worden de prijzen niet gewijzigd.

g. Een lidmaatschap wordt pas beëindigd zodra alle betalingsverplichtingen zijn voldaan.

h. Indien een lid zich heeft uitgeschreven middels een uitschrijfformulier is deze pas rechtsgeldig op het moment dat het lid aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan. Ongeacht of dit formulier al door Combat Sports Academy is ondertekend.

i. Een lid van Combat Sports Academy kan een bevriezing van het lidmaatschap aanvragen. Het abonnement kan dan maximaal 1 kwartaal worden stilgelegd. Het lid dient wel na zijn of haar bevriezing minimaal nog 1 volledig kwartaal lid te zijn alvorens zich uit te schrijven. Indien het lid een medische verklaring van een arts kan overleggen kan een lid voor een maximale duur van 2 kwartalen worden bevroren. Ook hier geldt dat het lid na de bevriezing nog minimaal 1 volledig kwartaal lid dient te zijn alvorens zich uit te kunnen schrijven.

 

Artikel 3: Trainingstijden

a. Combat Sports Academy behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.

b. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of -activiteiten, die aangeboden worden door Combat Sports Academy, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

c. Op officiële en erkende feestdagen is de Combat Sports Academy vestiging gerechtigd gesloten te zijn.

 

Artikel 4: Beëindigen

a. Het lid kan zijn lidmaatschap alleen beëindigen door een opzegformulier in te vullen bij de balie van Combat Sports Academy

b. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.

c. De opzegtermijn bedraagt een kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.

d.Combat Sports Academy behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de trainer een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende jaar vervalt.

e. De Combat Sports Academy pas mag tot 7 dagen na uitschrijving worden ingeleverd aan de balie bij CSA. Na overschrijding van deze 7 dagen kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op de € 15,00 borg. Dit heeft alles te maken met het feit dat het lid uit het systeem wordt verwijderd en Combat Sports Academy niet meer kan controleren of de betreffende pas daadwerkelijk van het uitgeschreven lid is.

 

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid

a. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten bij Combat Sports Academy, is geheel voor eigen risico van het lid.

b. Combat Sports Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.

c. Combat Sports Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

d. Indien een lid schade toebrengt aan de inboedel, apparatuur of cursusonderdelen en/of activiteiten is het lid hier zelf verantwoordelijk voor. Combat Sports Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Combat Sports Academy zelf.

 

Artikel 6: Huisregels

a. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Combat Sports Academy vestiging en hiernaar te handelen.

b. De algemene voorwaarden van de Combat Sports Academy vestiging staan op de website www.csaholland.com en zijn bij de balie van de Combat Sports Academy vestiging op te vragen.

c. De huisregels treft u onderaan deze pagina aan.

 

Artikel 7: Rechtstoepassing

a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Combat Sports Academy aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Combat Sports Academy, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.

c. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Combat Sports Academy te accepteren.

 

Artikel 8: Kamer van koophandel

a. Combat Sports Academy staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 

Artikel 9: Privacy (website)

a. Combat Sports Academy respecteert de privacy van bezoekers van deze website en zal niet actief persoonsgegevens van bezoekers verzamelen.

b. Indien op enig moment op de website wordt gevraagd naar gegevens van de bezoeker in verband met de aanvraag van informatie of iets vergelijkbaars, dan worden de door de bezoeker verstrekte gegevens slechts gebruikt voor het daarvoor bestemde doel: de afhandeling van het verzoek.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid (website)

a. Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden.

b. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

c. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Combat Sports Academy, welke geen eigendom zijn van Combat Sports Academy, maar ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Wanneer deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Combat Sports Academy.

d. Combat Sports Academy is selectief ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, maar zij kan niet instaan voor de inhoud en/of het functioneren, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op deze sites worden aangeboden.

 

Artikel 11: Auteursrecht (website)

a. Het auteursrecht op deze website berust bij Combat Sports Academy of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld.

b. Overname of vermenigvuldiging van informatie uit deze site is uitsluitend toegestaan met vermelding van bron.

c. Alle leden gaan ermee akkoord dat Combat Sports Academy foto en video materiaal mag maken en publiceren op de website en social media. Ook mag dit materiaal gebruikt worden voor offline communicatiemiddelen zoals flyers en banners. Indien een lid hier bezwaar tegen heeft kan hij/zij aan de balie bij Combat Sports Academy een formulier invullen waarbij zij aan kunnen geven hier afstand van te willen doen.

 

Artikel 12: Verantwoordelijkheid (website)

a. Alle rechten op het materiaal op deze website komen toe aan Combat Sports Academy of aan haar licentiegevers.

b. Combat Sports Academy besteedt uitermate zorg aan de betrouwbaarheid van de gegevens die zich op de Combat Sports Academy site bevinden. Ondanks de nauwkeurigheid waarmee dit gedaan wordt, benaderen de gegevens op de site zo veel mogelijk de werkelijkheid. Derhalve kunnen de kleuren van de getoonde afbeeldingen in werkelijkheid afwijken. Voor meer informatie kunt u terecht op ons adres Watermolenwal 16 te Helmond.

 

Artikel 13: Compensatieregeling COVID-19

a. Eerste lockdown van 15 maart 2020, alle leden krijgen de keuze uit 5 compensatie opties.
1. aantal gemiste weken na beëindiging van abonnement door sporten
2. PT met trainingspartner van 1,5 uur t.w.v. €75,00
3. volledige teruggave van gemiste weken die zijn ontstaan door de  verplichte sluiting door de overheid
4. 50/50 deal,  de helft van de weken die geleid hebben tot verplichte sluiting door de overheid wordt gecompenseerd
5. lid ziet af van enige vorm van compensatie.

b. Tweede lockdown van 15 december 2020, alle leden krijgen de keuze uit 4 compensatie opties.
1. aantal buiten getrainde weken na beëindiging van abonnement door sporten
2. PT met trainingspartner van 1,5 uur t.w.v. €75,00
3. 50/50 deal, kwartaal 3 2021 incasseren we maar de helft van de contributie, zodat wij onze vaste lasten kunnen blijven betalen
4. lid ziet af van enige vorm van compensatie.

c. De standaard toegewezen compensatie optie is nr 1, indien een lid een andere optie wil kiezen mag hij/zij dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar compensatiecsa@gmail.com

d. Het lid heeft tijdens de eerste lockdown tot en met 28-04-2020, en in de tweede lockdown tot 31-3-2021 de kans om een andere compensatie optie te kiezen dan de standaard toegewezen optie 1. Hierna is het niet meer mogelijk om een andere compensatie optie te kiezen.

e. Bij de leden die tijdens de eerste lockdown van 2020 optie 3 of 4 hebben gekozen (financiële compensatie) worden de aantal weken waar recht op is in 2 kwartalen gecompenseerd. Dit wil zeggen wanneer iemand recht heeft op een compensatie van bijvoorbeeld 6 weken wordt er in kwartaal 3 2020 in totaal 3 weken in mindering gebracht op het te incasseren bedrag evenals in kwartaal 4 van 2020 hierin zal de resterende 3 weken worden vergoed.

f. Leden die zich tijdens onze verplichte sluiting ten tijde van COVID-19 uitschrijven of bevroren zijn hebben geen recht op welke vorm van compensatie.

g. Leden die zich tijdens de eerste lockdown in kwartaal 3 of 4 van 2020 of tijdens de tweede lockdown in kwartaal 1 en 2 uitschrijven hebben eveneens geen recht op welke vorm van compensatie.

h. Leden die zich uitschrijven in kwartaal 3 of 4 van 2020 van de eerste lockdown nog een gedeelte van de compensatieregeling (nr3 volledige compensatie of nr4 50/50 optie) tegoed hebben, komt per direct te vervallen.

 

Huisregels

– Heb respect voor elkaar

– Het deelnemen aan de lessen is geheel op eigen risico

– Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigendommen

– De voertaal in de gym is Nederlands (/Engels bij uitzondering)

– Het is niet toegestaan om eten en/of drinken van buitenaf mee te nemen

– Al het afval in de afvalbakken deponeren

– Geen eten en/of drinken op de trainingsvloer, in de ring of hexagon en in de kleedkamers

– Buiten het gebouw niet onnodig blijven hangen, hier hebben wij de bar voor

– Wanneer je te laat bent, kan je de toegang tot de les geweigerd worden

– Er dient altijd eerst toestemming gevraagd te worden voor het in gebruik nemen van sportartikelen die aan de sportschool toebehoren.

– Tijdens de training wordt, zonder overleg, de mat niet verlaten

– Zorg dat je sierraden, een evt. bril of andere voorwerpen waarmee je jezelf of anderen kunt bezeren, af doet

– Teen- en vingernagels moeten altijd kort geknipt zijn

– Mocht je bepaalde oefeningen niet uit kunnen voeren, laat dit dan voor aanvang van de les weten aan de trainer

– Wordt er (met regelmaat) niet aan de bovenstaande regels gehouden, dan kan de toegang tot de les, of zelfs de sportschool worden ontzegd.