Welkom bij ons privacybeleid. Ons privacybeleid helpt u om geïnformeerde beslissingen te nemen over uw relatie met ons, dus lees dit nauwkeurig door.

Combat Sports Academy Nederland,
Watermolenwal 16,
5701 RV,
Helmond
Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55006728.


1 Inleiding

Dank u wel voor het kiezen van Combat Sports Academy. Voordat we in detail gaan, willen we graag een aantal essentiële achterliggende beginselen benadrukken. Deze beginselen zijn belangrijk voor ons, omdat we weten dat ze belangrijk zijn voor u.

Het privacybeleid is er voor drie dingen:

  1. Uitleggen op welke manier we informatie die u met ons deelt gebruiken om u een fijne sportbeleving te bieden;
  2. Ervoor zorgen dat u begrijpt welke informatie we verzamelen met uw toestemming, en wat we er wel of niet mee doen;
  3. Ons aansprakelijk stellen voor de bescherming van uw rechten en uw privacy in het kader van dit beleid.

We hopen dat dit u helpt om onze privacyverplichtingen voor u te begrijpen. De details volgen hieronder, maar hou er rekening mee dat deze inleiding een onderdeel is van het Privacybeleid zelf — het is onze belofte aan u. Als u ooit een vraag of bezorgdheid heeft, laat het ons dan weten op info@csaholland.com.

DOOR HET PRIVACYBELEID TE AANVAARDEN, MACHTIGT U COMBAT SPORTS ACADEMY EXPLICIET OM DE DOOR AAN COMBAT SPORTS ACADEMY GELEVERDE INFORMATIE TE GEBRUIKEN. DEZE TOESTEMMING WORDT GEGEVEN VOOR DE DUUR VAN UW RELATIE MET COMBAT SPORTS ACADEMY.


2. Waarom deze privacyverklaring?

Als je een Combat Sports Academy abonnement hebt, een Combat Sports Academy abonnement wilt afsluiten, uit interesse onze website bezoekt, of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Combat Sports Academy willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring.

Vanzelfsprekend gaat Combat Sports Academy uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

Hierna hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Combat Sports Academy.

Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.


3. Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Combat Sports Academy verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.

3.1 Gegevens van onze leden
Bij het aangaan van een Combat Sports Academy abonnement verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en jouw e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum.

Ook als je al een Combat Sports Academy abonnement hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bij gebruik van de diensten van Combat Sports Academy worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: lidnummer, pasnummer, bezoekregistratie aan club, laatste bezoek aan club, type abonnement, afgenomen extra’s, informatie die je eventueel aan onze klantenservice hebt opgegeven, jouw financiële status bij Combat Sports Academy (afgenomen diensten en producten en of deze zijn betaald).

3.2 Gegevens van onze websitebezoekers

3.2.1 Social media uitingen

De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media uitingen worden door Combat Sports Academy verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.


4. Met welk doel verwerken wij jouw gegevens?

4.1 Dienstverlening

Combat Sports Academy verwerkt jouw gegevens om onze lessen en diensten aan je te kunnen leveren. Voor het aanmaken van een lidmaatschapspas waardoor je toegang tot de club van Combat Sports Academy krijgt, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal.

4.2 Informeren
Combat Sports Academy verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval per brief of telefonisch). Je ontvangt informatie over jouw abonnement waarvoor je je niet kunt afmelden.

4.3 Marketing- en verkoopactiviteiten

Voor alle duidelijkheid: wij verkopen de persoonsgegevens van onze leden niet aan derden zodat zij die gegevens kunnen gebruiken voor hun direct marketing activiteiten.

4.4 Analyses & (markt)onderzoek

Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van Combat Sports Academy te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of je hier aan mee wilt doen door toestemming te geven of niet.

4.5 Rapportage

Combat Sports Academy verwerkt gegevens van leden voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van leden worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat zoals gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe leden.

4.6 Contact met lid
Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van Combat Sports Academy later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen, indien je mee doet aan marktonderzoek en bij verkoopgesprekken.

4.7 Wettelijke verplichting

Combat Sports Academy kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.


5. Maakt Combat Sports Academy gebruik van cookies?

Combat Sports Academy maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Wat cookies zijn en van welke soorten cookies Combat Sports Academy gebruik maakt, kun je lezen in de Cookieverklaring van Combat Sports Academy zoals deze is opgenomen op onze website www.csaholland.com.


6. Hoe gaan wij om met de beveiliging van jouw gegevens?

Combat Sports Academy zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van Combat Sports Academy zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.


7. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap van Combat Sports Academy hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.


8. Maakt Combat Sports Academy bij de verwerking van gegevens gebruik van diensten van derden?

Combat Sports Academy maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: het aanbieden van introductielessen, (online) marketing, marktonderzoek, incasso, adverteren en analyseren van effectiviteit van advertenties, webanalyse en applicaties/saas-diensten waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van werving en selectie, ledenadministratie, klantenservice en marketing, mobiele app, telefonische contacten en bankverkeer.


9. Verstrekt Combat Sports Academy gegevens aan derden?

Combat Sports Academy verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Combat Sports Academy kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Ook ons incassobureau krijgt persoonsgegevens indien een bestaand lid zich niet aan zijn of haar betaalverplichtingen houdt.


10. Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens?

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

10.1 Inzage gegevens

Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

10.2 Rectificatie gegevens

Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

10.3 Wissen gegevens

Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

10.4 Beperking van den verwerking

Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien Combat Sports Academy de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar.

Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

10.5 Overdraagbaarheid gegevens

Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

10.6 Bezwaar tegen verwerking

Je hebt altijd recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht Combat Sports Academy die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Combat Sports Academy of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen.

Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Je kan jouw verzoek per e-mail sturen naar info@csaholland.com. Of je kunt per post een verzoek sturen naar:

Combat Sports Academy

T.a.v. de afdeling Privacy handhaving

Watermolenwal 16

5701 RV Helmond

Nederland

  

Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer.
Ter verificatie sturen wij je een e-mail naar het bij Combat Sports Academy opgegeven e-mailadres met de uitnodiging om jouw verzoek middels de bijgevoegde link te bevestigen.
Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie.

Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Combat Sports Academy kun je contact opnemen met: info@csaholland.com

Dank voor het lezen van ons privacybeleid.

We hopen dat u geniet van onze lessen en diensten bij Combat Sports Academy!